Privacybeleid & disclaimer

 

Jurkovich Advocatuur (JA) is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is respect voor de privacy van betrokkenen. In deze privacyverklaring is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door JA mee wordt omgegaan. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. De meest actuele versie staat op de website.

Persoonsgegevens

JA verwerkt persoonsgegevens die door u zijn verstrekt als (potentiële) cliënt, relatie, leverancier, wederpartij of sollicitant. Daarnaast verwerkt JA persoonsgegevens die u mogelijk niet zelf hebt verstrekt, zoals gegevens uit openbare registers of informatie die wordt verkregen van wederpartijen, tussenpersonen of door ons ingeschakelde derden als bijvoorbeeld tolken of deurwaarders.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;
  • contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken en kennismakingen;
  • persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

Onder contactgegevens wordt in ieder geval verstaan: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN nummer en nationaliteit.

Doel van de verwerking

JA verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u JA opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw opdracht.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het voeren van gerechtelijke procedures, het innen van declaraties, voor advisering, bemiddeling en verwijzing en om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. JA gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Grondslag verwerking

JA verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de betrokkene heeft toestemming gegeven;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de opstelling en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • er is sprake van een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting of andere toepasselijke regelgeving.

Bewaartermijnen

JA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Ook kunt u vragen om uw gegevens te wissen, aan welk verzoek zal worden voldaan tenzij toepasselijke wet- en regelgeving daar aan in de weg staat.

rechten van betrokkenen

Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door JA. Ook heeft eenieder het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens die JA heeft.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sanny@jurkovich.nl. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen of over te dragen niet geldt wanneer dat in strijd is met bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht of wettelijke bewaartermijnen.

Indien u vindt dat JA niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u daarover contact opnemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

beveiliging van persoonsgegevens

JA neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De groep van personen die toegang heeft tot de gegevens wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. JA kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers als bijvoorbeeld ICT-dienstverleners. JA heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:
Sanny Jurkovich
Panamalaan 4A
1091 AV Amsterdam
Telefonisch bereikbaar op 06 42 30 59 14 en sanny@jurkovich.nl.

Disclaimer

Hoewel met betrekking tot de totstandkoming van deze website zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen gebruikers van deze website aan de op deze website gepresenteerde informatie geen rechten ontlenen. De informatie op deze website is algemeen van karakter en is niet van toepassing op individuele gevallen. De informatie is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een persoonlijk juridisch advies. Jurkovich Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van het overnemen van verstrekte informatie. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de websites waarnaar wordt verwezen. Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van Jurkovich Advocatuur van toepassing.